Nordic Women's and Gender History Conference

Nordiska kvinno- och genushistorikermötet

University of Oulu, Finland
7-9 June 2018

Call for Papers

Call for Papers has closed.

 

 

[För svensk text, se nedan]

 

The theme of the conference is crisis. Crisis talk is characteristic to our times. Public discussion is replete with crises – the crisis in international relations, the crisis of democracy, refugee and immigration crises, the environmental crisis, the economic crisis and the many crises associated with war and terrorism. In addition, the potential and actual conflicts born out of cultural encounters is a major cause of concern.

 

Gender research stresses the need to take gender account as a central political, social and cultural factor, while historical research emphasises the importance of historical knowledge in analysing and solving present-day crises. 

 

A crisis is usually perceived as an event or phenomenon that suddenly unsettles the status quo and is difficult to solve by rational means. Crises can take place on the level of communities, groups and individuals, as well as on the level of nature and the environment. Historians take special interest in the interaction between the different levels. For instance, how do international, social or environmental crises influence individuals and communities? How do crises influence understandings of sex and gender and the gender orders?

 

Historians are familiar with crises in different historical periods and geographical and cultural contexts. Crises have been much studied within different branches of history, for they can, on the one hand, shed light on ruptures and transformations and their impact and, on the other hand, reveal continuities. And, regardless of the social situation, individuals will experience personal crisis and seek to cope with them.

 

The 12th Nordic Women and Gender History Conference calls for sessions and papers that problematise crises with reference to sex and gender. In addition, presentations on other topics related to sex and gender are welcome.

 

The theme can be approached, for instance, by addressing the following questions: 

-          The theoretical, methodological and ethical dimensions of the study of crises

-          Crises in (national, religious, ideological, etc.) values

-          Personal crises

-          How communities remember crises and deal with painful pasts?

-          Preventing and solving crises; peace processes

-          Surviving and coping with crises in different historical and cultural contexts

-          The impact of crises on the experience of different age groups

-          Crises in health; environmental crises

-          Crises in / and media

 

Proposals for individual papers and full sessions are to be submitted between 1 September and 1 December, 2017. Please note that the abstract submission ends on 1st December at 10:00 CET.  The conference organisers will inform of the decisions early January 2018.

 

Sessions will be 90 minutes long. Session organizers are responsible for planning the session and the way the session is carried out (format of the session, number of papers, time allotted to each presenter, appointment of chair, discussant, handling of audio-visual technology, etc.). The session organizer, chair and discussant can be the same or different persons.

The conference organizers are responsible for matching accepted individual papers into complete sessions.

 

Individual paper proposals should include the following information in one document:
1. Name of presenter, institutional affiliation, address and e-mail
2. Title of the proposed paper
3. 200–300-word abstract

 

Complete session proposals of at least 3 papers/panelists should include the following information in one document:
1. Session title
2. The session organizer’s name, institutional affiliation, address, and e-mail
3. 250–500-word abstract of the session
4. Format of session (paper session, panel, roundtable)
5. The following information for all participants:
- Names and roles (presenter, chair, commentator)
- Institutional Affiliation, address, and e-mail
- Titles of individual papers

 

SVENSKA

 

Konferensens huvudtema är kris. Tidsandan just nu präglas av ett ständigt tal om olika kriser. I den offentliga debatten framhävs kriser i de internationella relationerna, demokratins kris, flykting- och migrationskrisen, miljökrisen, den ekonomiska krisen samt kriser förorsakade av krig och terrorism. Dessutom uttrycks en ökande oro över att konfrontationen mellan olika kulturkretsars värderingar ska leda till fler kriser och man undrar hur sådana konflikter ska kunna lösas. 

 

Genusforskningens budskap är att vi för att förstå alla dessa kriser måste uppmärksamma betydelsen av kön som en central politisk, social och kulturell faktor. Historieforskarna å sin sida framhäver att dagens kriser är svåra att förstå och lösa utan kännedom om historia.

 

Med kris avser man vanligen överraskande händelser eller fenomen som rubbar balansen i de rådande omständigheterna och leder till en situation där det är svårt att hitta rationella lösningar. Kriser kan uppstå på samfundets, gruppens eller individens nivå samt i miljön eller naturen. Ur historieforskningens synvinkel är det kopplingarna mellan dessa olika nivåer som är intressanta. Hur påverkar till exempel internationella, samhälleliga eller ekologiska kriser individerna och lokalsamhällena? Hur omformar kriserna förståelser av kön och genusordningar?

 

Historieforskare är välbekanta med kriser under olika tidsperioder och i olika geografiska och kulturella områden. Kriser har varit föremål för mycket forskning inom olika delområden av historieforskningen, eftersom de belyser historiska brytpunkter och förskjutningar samt vilka konsekvenser dessa får. Å andra sidan kan sådana studier också påvisa vilka faktorer som trots olika slags kriser består och representerar kontinuitet. Och oberoende av om samfundet berörs av någon kris eller inte genomlever individerna personliga kriser och söker strategier för att ta sig genom dem.

 

Den 12. Nordiska konferensen för kvinno- och genushistoria inbjuder forskarna på fältet att problematisera kriser särskilt i förhållande till kön och genusordningar. Också presentationer på andra temor kring kön och genus är välkomna.

 

Det här breda temat kan man närma sig till exempel utgående från följande frågor, som ändå inte behöver begränsa föreslagna arbetsgrupper och föredrag:

-          De teoretiska, metodologiska och etiska dimensionerna av forskning om kriser

-          Kriser i värden och värderingar (nationella, religiösa, ideologiska osv.)

-          Personliga kriser

-          Minnet av kriser och samhällets förmåga att bearbeta svåra skeden i det förflutna

-          Förebyggande och hantering av kriser samt fredsprocesser

-          Hur man klarat sig ur kriser i olika historiska och kulturella sammanhang

-          Krisers inverkan på olika åldersgruppers erfarenheter

-          Kriser för hälsa och miljö

-          Kriser i/och medierna

 

Förslag på sessioner och enskilda papers skall lämnas senast 1 december 2017 (klockan 10:00).  Antagna sessioner och papers meddelas per mejl i januari 2018.

 

Sessionerna omfattar 90 minuter. Det är upp till sessionsordförande att konstruera session på det sätt som passar bäst (form, nummer av presentationer, tid för individuella presentationer, osv.). Session organisatör, ordförande och kommentator kan vara en och samma person eller olika personer.

Konferenskommittén skall ordna enskilda pappren till full sessioner.

 

Individuella paperförslag skall innehålla följande information:
1. Namn, institution och mejl adress
2. Titel av presentation
3. Abstrakt med 250-500 ord.

 

Förslag för sessioner skall innehålla följande information:
1. Titel av session
2. Session organisatörs namn, institution och mejl adress
3. Abstrakt med 250-500 ord
4. Form av session (paper session, panel, roundtable)
5. Följande information om alla session deltagarna:
- Namn och roller (föredragshållare, ordförande, kommentator)
- institution, adress, and e-mail
- Titlar av papper